تبلیغات
سایت اطلاع رسانی لوله و پروفیل - لوله های قطور فولادی ( لوله اسپیرال )

لوله های قطور فولادی ( لوله اسپیرال )

لوله های قطور معمولا به لوله هایی با قطر خارجی بیش از 02اینچ (022میلی متر) گفته میشود که در مصارف پروژه های زیرر بنایی بکار می روند.اغلب این لوله ها از ورق با روش جوشکاری ساخته می شوند. روش های ساخت لوله : روشهای ساخت لوله به دو دسته تقسیم شده است :

 1. لوله های بدون درز0.لوله های درزدار.1  لوله های بدون درز: این نوع لوله ها از قطر خارجی کوچک و دقت بالا، کیفیرت خروب و کرارایی مناسرب و ایمرن برخروردار می باشند و از نظر جنس شامل لوله های فولادی متداول، لوله های آلیاژی،لوله های استنلس استیل و ... بوده و اساسا به روش های زیر تولید می گردند.

الف - تولید لوله از بیلت:در این حالت شمش مبنای تولید لوله پس از گرم شدن تا درجه حرارت تعریف شده در قالرب مربوطره قرار گرفته و یک سنبه از مرکز ان شیک می گردد تا لوله مورد نظر حاصل شود. پس از تولید این نوع لوله ها در کوره های مخصوص ،تحت عملیات حرارتی و تنش گیری قرار می گیرند

ب - تولید لوله بصورت ریخته گری گریرز از مرکرز: در ایرن روش بوب، لولره در مجموعره گریرزاز مرکرز ریختره شرد و پرس از شکل گیری، از قالب مربوطهتخلیه می گردد.

.2لوله های درزدار:این لوله ها که از اقطار کوچرک ترا برزرو تولیرد مری گردنرد، اسرتفاده از ورق و فررم دهری و جوشرکاری تولیرد میشوند و بر اساس نوع جوشکاری به دو دسته ی، با استفاده از فلز پر کننده و بدون استفاده از فلز پرر کننرده تقسریم مری شروند. ولی براساس فرآیند شکل دهی به روش های زیر تقسیم می شوند.

الف - روش فرم دهی در استندهای غلطکی گرد: در این روش کلاف(Coil) پس از براز شردن از اسرتندهای متعردد گبشرته و در هر مرحله درصدی از فرم نهایی را می گیرد.پس از مرحله فرم نهایی لوله برروش جروش مقراومتی، جوشرکاری شرده و لولره نهایی حاصل می گردد.در این روش لوله از قطرهای بسیار کم مثل "0/1تا حداکثر"02تولید می گردد.

ب - روش فرررم دهرری سرره غلطکرری:در ایررن روش از ورق بصررورت صررفحه ای (Sheet) اسررتفاده شررده و در دسررتراه نررورد سرره غلطکی ،ان را بصورت لوله درآورده و درز جوش بصورت (Tack weld) و بطور پیوسته و با روش GMAWجوش داده می شود، که این جوش پاس ریشه را تشکیل می دهد.در مراحل بعدی، درز جوش داخل و خارج بوسیله دسرتراه جروش زیرر پودری(SA.W) پر شده و سپس با استفاده از مجموعه (ٍExpander) شکل و قطر لوله کامل می گردد.

ج - روش فرم دهی U&O: در این روشنیز ورق بصورت (Sheet) استفاده شده، ابتدا ورق در پرس Uبه شرکل Uدرآمرده و سپس در پرس Oبصورت لوله درمی آید.سایر راه حل شرامل Tack weldو جوشرکاری از داخرل و خرارج وExpanderمشابه روش سه غلطکی است.

د - روش فرم دهی Jco: در این روش ورق (Sheet) در پرس فرم دهی بصورت مرحله به مرحله شکل دهی شده و تبردیل بره لوله می شود.سایر مراحل شامل   Tackweld و جوشکاری از داخل و خارج و Expander به روش سه غلطکی مری باشرد، در چهار روش فوق ورق با عرض تعریف شده وارد سیستم فرم دهی میگرددکه عرض مربکور برر اسراس قطرر لولره تعیرین می شود. و در روش ب ، ج ، د ورق به طول معمولا 10متری تامین می گردد.

جوش لوله اسپیرال


دستگاه جوش لوله اسپیرال   

یزد زیمنس
جوش لوله اسپیرال